Far, far away and even further, out of love for his homeland and birthplace, this site about the village of Jasikovo was created. In eastern Homolje, in eastern Serbia, surrounded by mountains on the river Jagnjilo and where the gold-bearing river Pek originates, is the village of Jasikovo. The inhabitants of Jasikovo, as well as the majority of the population of Homolje, are natives of Vlach origin and to this day they have fairly preserved their Vlach speech and customs. Vlach cultures and customs are very interesting and quite attractive to explore. We do not have much written information about the origin of the village of Jasikova. These areas have always been away from the main roads and were overgrown with dense beech forests, so they were poorly visited by travel writers of the time.

Some data on the age of the settlement can be found in Antonio Lazic (Settlement and development of settlements in central and upper preko), which are based on the notes of Dr. Bartol Kunibert, who described the first Serbian uprising and the first reign of Prince Milos Obrenovic. In his records, Lazic states: Jasikovo lies at the mouth of the Jagnjilo in Veliki Pek. Administratively it belongs to Homolj and economically it is referred to Zagubica. The village is of older origin and is deserted in the seventeenth century, as are many Homolje villages. We find it as a deserted place in 1723. In 1818 the settlement was repopulated and had about 15 homes. Near the settlement, upstream of the river Lipa, where the river Bozina flows into Lipa, there are traces of old Roman works on washing gold and various tools. This gives enough evidence to claim that there was a settlement in this place in Roman times.

Today we can say that the locals of Jasikova in the 17th, 18th and 19th centuries were not engaged in washing gold, but were peaceful cattle breeders. There is one story about the origin of the name of the settlement that does not have to be true. Probably during the early Serbian rule, when the census of the population and settlements of those areas was conducted, the commission with the translator of the Vlach language came across a small settlement and a group of cattle breeders which were located about 3 kilometers downstream from today's Jasikovo downstream by the river Pek. The locals themselves probably did not have a specific name for their settlement. There were a lot of aspen trees (Jasika) around the settlement, Let it be called Jasikovo!. When asked what is upstream on the left tributary of today's Pek River, the translator explained that they have their lambs there. Let the river be called the Jagnjilo (derived from word Lamb! On the left side of the river Pek, there are certain traces of a cemetery from that period at that location. For unknown reasons, the settlement was moved upstream by the river Jagnjilo on today's site.

Today's Jasikovo belongs to the municipality of Majdanpek. It has an area of about 3493 ha. and about 900 inhabitants, which is in great decline compared to previous years. With the development of technology and the exploration of the surrounding hills, it has been proven that they are rich in great mineral wealth and even gold, as proved by the ancient Romans many centuries ago. This led the current government of the Republic of Serbia to, in addition to the Bor, Majdanpek, Krivelj and Cerovo excavations, begin pit work on the Coka Marin in the Jasikovac area. The locals themselves will not be very happy with this newspaper. The practice from previous years shows a great exploitation of mineral wealth in the municipality of Majdanpek itself. Of this, very little has been invested in the municipality itself to improve the standards of municipal settlements and the future of the municipality itself. This led to the displacement of the population from these parts and even from Jasikovo all over the world.

If the road leads you to this part of Homolje to Jasikovo itself, you can from the north from Majdanpek via Debeli Lug and Leskovo (25 km), from the west from Zagubica via Laznica (25 km), and from the east from Bor via Krivelj, Gornjane and Vlaol km). Welcome…

More information about Homolj, Vlachs and Vlach customs can be found on the Majdanpek website:


Daleko, daleko i jos dalje, iz ljubavi prema svom rodnom kraju i rodnom mestu napravljen je ovaj sajt o selu Jasikovu. U istocnom Homolju, u istocnoj Srbiji, opkoljen planinama na reci Jagnjilu i gde nastaje zlatonosna reka Pek nalazi se selo Jasikovo. Mestani Jasikova kao i vecina Homoljskog stanovnistva su starosedeoci vlaskog porekla i do danas su prilicno sacuvali svoj vlaski govor i obicaje. Vlaska kultura i obicaji su veoma zanimljivi i dosta privlacni za istrazivanje. O nastanku sela Jasikova nemamo puno pisanih podataka. Ovi predeli bili su oduvek udaljeni od glavnih puteva i bili obrasli gustim bukovim sumama, pa su slabo posecivani od strane putopisaca toga vremena.

Izvesne podatke o starosti naselja nalazimo kod Antonija Lazica (Naseljavanje i razvitak naselja u srednjem i gornjem Peku) a koje se zasnivaju na beleskama doktora Bartola Kuniberta, koji je opisao prvi srpski ustanak i prvu vladavinu kneza Milosa Obrenovica. Lazic u svojim zapisima navodi: “Jasikovo lezi na uscu Jagnjila u Veliki Pek. Administrativno pripada Homolju i ekonomski je upuceno na Zagubicu. Selo je starijeg postanka i opustelo je sedamnaestog veka kao i mnoga Homoljska sela. Nalazimo ga kao pusto mesto 1723. godine. Godine 1818 naselje je bilo ponovo naseljeno i imalo je oko 15 domova. U blizini naselja, uzvodno rekom Lipom, gde se Bozina reka uliva u Lipu, nalaze se tragovi starih rimskih radova na ispiranju zlata i razne alatke. To daje dovoljno dokaza za tvrdjenje da je na ovom mestu postojalo naselje jos u rimsko doba.”

Danas mi mozemo da kazemo da se mestani Jasikova u 17, 18 i 19 veku, nisu bavili ispiranjem zlata, vec su to bili miroljubivi stocari. O postanku imena naselja postoji jedna prica koja ne mora da bude tacna. Verovatno za vreme rane srpske vladavine, kada je vrsen popis stanovnistva i naselja tih predela, komisija sa prevodiocem vlaskog jezika, naisla je na malo naselje i grupu stocara koje se tada nalazilo oko 3 kilometara od danasnjeg Jasikova nizvodno rekom Pek. Sami mestani verovatno da nisu imali odredjen naziv za svoje naselje.Oko naselja bilo je puno jasikovog drveca (Jasika), “Neka se zove Jasikovo!”. Kada su upitani sta je uzvodno levom pritokom danasnje reke Pek, prevodilac je objasnio da tamo oni imaju svoju jagnjad. “Neka se reka zove Jagnjilo!”. Levom stranom reke Pek , postoje izvesni tragovi groblja iz tog perioda na toj lokaciji. Iz nepoznatih razloga naselje je preseljeno uzvodno rekom Jagnjilo na danasnjem lokalitetu.

Danasnje Jasikovo pripada opstini Majdanpek. Ima povrsinu od oko 3493 ha. i oko 900 stanovnika, sto je u velikom opadanju u odnosu prethodnih godina. Razvojem tehnologije i istrazivanjem okolnih brda, dokazano je da obiluju velikim rudnim bogastvom pa i zlatom sto su dokazali i stari rimljani pre mnogo vekova. To je navelo danasnju vlast Republike Srbije da pored Borskog, Majdanpeckog, Kriveljskog i Cerovo otkopa, zapocnu jamske radove na Coka Marin u Jasikovackom ataru. Sami mestani ovih predela nece se mnogo usreciti ovom novinom. Praksa iz prethodnih godina pokazuje u samoj opstini Majdanpek veliku eksplotaciju rudnog bogastva. Od toga veoma malo je ulozeno u samoj opstini na poboljsanju standarda opstinskih naselja i buducnosti same opstine. To je dovelo do raseljavanja stanovnistva iz ovih krajeva pa i iz Jasikova po celom svetu.

Ako Vas put navede u ovaj kraj Homolja u samo Jasikovo moze sa severa iz Majdanpeka preko Debelog Luga i Leskova (25 km), sa zapada iz Zagubice preko Laznice (25 km), i sa istoka iz Bora preko Krivelja, Gornjane i Vlaola (42 km). Dobrodosli…

Vise podataka o Homolju , o Vlasima i o vlaskim obicajima mozete naci na Majdanpeckom sajtu: