Georgonji
Iljionji

Ilic Family - Iljionji - Ilici

Iljionji

Family tree ILIC - family from 1800 to 2002.

Mainly, the middle tree shows offspring only along the male line. The right and left branches of the tree show both male and female offspring until 2002 of all today's relatives of Ilica, which is still respected by older generations.

Due to lack of data, some fields were left blank. Also, minor mistakes of some names are possible.

Based on some old records from 1818, the first ancestor named BACILO came from Krivelj. The surname is not mentioned, he celebrated Saint Olympia like most of today's Ilica. This information is not shown in the image (found later). He had two sons, the first left branch of his offspring and today they are called Basiloni. Their last name is Ilic, and one of their families after the fifth generation changes their surname to Petrovic in order to preserve the memory of their grandfather, that is, great-grandfather Petar. After the name of the second heir of Elijah (Ilija), his descendants are later called ILJIONJI, which remains to this day.

The case of changing the surname also occurs with the Simeonovic family, where they change the surname to Mihajlovic, after the name of their grandfather, Mihajlo.


Porodicno stablo ILIC — familije od 1800 do 2002 godine.

Glavno, sredje stablo prikazuje potomstvo samo po muskoj liniji. Desne i leve grane stabla prikazuju i musko i zensko potomstvo do 2002 godine svih danasnjih srodnika Ilica, sto se i danas postuje kod starijih generacija.

Zbog nedostatka podataka, izvesna polja su ostala prazna. Takodje, moguce su i manje greske nekih imena.

Na osnovu nekih starih zapisa iz 1818 godine, prvi predak po imenu BACILO, dosao je iz Krivelja. Prezime se ne pominje, slavio je svetog Alimpiju kao i vecina danasnjih Ilica. Ovaj podatak nije prikazan na skici (pronadjen kasnije). Imao je dva sina, prva leva grana njegovog potomstva i danas se zovu Basilonji. Prezivaju se Ilic, a jedna njihova familija posle pete generacije menja prezime u Petrovic da bi sacuvali secanje na dedu, odnosno pradedu Petra. Po imenu drugog naslednika Ilije (Iljij), njegovi potomci se kasnije nazivaju ILJIONJI, sto ostaje do dana danasnjeg.

Slucaj promene prezimena javlja se i kod familije Simeonovic, gde menjaju prezime u Mihajlovic, po imenu dede, Mihajla.

Ljuba (Ilic) Petkovic - Petkonji iz Jasikova
Iljenka (Ilic) Gicic - Giconji iz Vlaola
Milan Ilic (1889-1957), Iljionji iz Jasikova
Janko Ilic (1907-1998) i supruga, Marica (Stankovic) Ilic (1910-1938)
Dimitrije Ilic (1929- ) i supruga, Marica (Djordjevic) Ilic (1935-2001)
Ljubomir Ilic i supruga, Svetlana (Jorgovanovic) Ilic. (foto-1978)
Svetlana i Ljubomir Ilic, i sinovi Sladjan i Srdjan Ilic. (foto-2006)

Marija and her descendants in Jasikovo and Vlaole - Marija i njeni potomci u Jasikovo i Vlaole

Marija

MARIJA and her descendants - wife of PETER ILIC.

Maria comes from the neighboring village of Vlaola. After the death of her first husband German Vladic from Vlaole, she remarried to Petar Ilic in Jasikovo. She left two sons in Vlaole, and in Jasikovo she had three daughters and one son.

The image above shows all the descendants who have their roots in both Vlaole and Jasikovo until 2002.


MARIJA i njeni potomci - supruga PETRA ILIC-a.

Marija potice iz susednog sela Vlaola. Posle pogibije njenog prvog supruga Germana Vladica iz Vlaola, ona se preudaje za Petra Ilica u Jasikovo. U Vlaole ostavlja dva sina, a u Jasikovo imala je tri kcerke i jednog sina.

Na skici su prikazani svi potomci koji vuku njen koren i u Vlaole i u Jasikovo do 2002 godine.

Marija Stanojevic - Iljionji

Iljionji
Milan Ilic (1889-1957) i supruga, Stana (Adamovic) Ilic (1895-1962) iz drugog braka

MARIJA Stanojevic (1888 - 1920) - wife of MILAN ILIC (1889 - 1957).

Marija Stanojevic comes from the Stanojevic family (her family was also called Iljionji). The image above shows her origin and relatives, as well as her descendants.

At a young age she was tragically killed leaving two small children. The custom that was then to exhume the deceased after a few days, contributed to the tragedy being greater. Maria was pregnant, close to giving birth before the murder. Two dead born female babies were found in the coffin. The tragedy takes place a year after the return of Milan Ilic from the first st. Rate. Seven years in the war, a Thessalonian with two decorations. Milan Ilic later married Stan Adamovic (Adamonji) from Jasikovo. They had no offspring.


MARIJA Stanojevic (1888 - 1920) - supruga MILANA ILIC-a (1889 - 1957).

Marija Stanojevic potice iz familije Stanojevic (njena se familija isto zvala Iljionji). Na skici je prikazano njeno poreklo i srodnici, kao i njeni potomci.

U mladim godinama bila je tragicno ubijena ostavivsi dvoje male dece. Obicaj koji je tada bio da se pokojnik otkopa posle par dana, doprineo je da tragedija bude veca. Marija je bila trudna, blizu porodjaja pre ubistva. U kovcegu su pronasli dve mrtve porodjene zenske bebe. Trgedija se dogadja godinu dana nakom povratna Milana Ilica iz prvog sv. Rata. Sedam godine u ratu, solunac sa dva odlikovanja. Milan Ilic se kasnije zeni Stanom Adamovic (Adamonji) iz Jasikova. Nisu imali potomstvo.

Marica Stankovic - Georganji i Adamonji

Georganji
Marica Stankovic (1910-1938), Georganji iz Jasikova

MARICA Stankovic (1910 - 1938) - wife of JANKA ILIC. (1907 - 1998).

Marica Stankovic comes from the Stankovic-Georganji family. The image shows her relatives and descendants. Also, the origin and relatives of her mother from the Adamovic-Adamonji family are shown here.

Marica died of the disease at a young age, leaving three small children. Janko Ilic later married Ljubica Nikolic from Jasikovo. They had no offspring.


MARICA Stankovic (1910 - 1938) - supruga JANKA ILIC-a. (1907 - 1998).

Marica Stankovic potice iz familije Stankovic-Georganji. Na skici su prikazani njeni srodnici i potomci. Takodje, ovde je prikazano poreklo i srodnici njene majke iz familije Adamovic-Adamonji.

Marica zbog bolesti umire u mladim godinama, ostavivsi troje male dece. Janko Ilic se kasnije zeni Ljubicom Nikolic iz Jasikova. Nisu imali potomstvo.

Georgonji - family tree - Georgonji - porodicno stablo

Georgonji
Manojlo Djordjevic (1885-1959) , Stana (Peric) Djordjevic iz sela Vlaola (1894-1975)
Marica Djordjevic (1935-2001), Georgonji iz Jasikova Mihajlo Djordjevic (1912-1989) i Sandra (Nikolajevic) Djordjevic (1916-1987)
Mihajlo Djordjevic (1912-1989) i Sandra (Nikolajevic) Djordjevic (1916-1987)

MARICA Djordjevic (1935 - 2001), wife of DIMITRIJA ILIC (1929 -), comes from the Djordjevic-Georgonji family.

The image shows a Djordjevic tree from around 1830 to 2001. In addition to the main tree, all relatives of Djordjevic until 2001 are shown on both the right and left sides.


MARICA Djordjevic (1935 - 2001), supruga DIMITRIJA ILIC-a (1929 -), potice iz familije Djordjevic-Georgonji.

Na skici je prikazano stablo Djordjevica iz negde 1830 godine do 2001 godine. Pored glavnog stabla i sa desne i sa leve strane prikazani su svi srodnici Djordjevica do 2001 godine.